Prelegenci

Historia
Maria Sikorska
Prowadząca cykl webinarów Agro Akademia 2020

Dziennikarka i prezenterka, autorka i prowadząca wielu programów telewizyjnych o tematyce związanej z rolnictwem, m.in. Agropasji emitowanej na Polsat News. Od kilkunastu lat związana zawodowo z branżą rolną. Autorka relacji z wielu wydarzeń oraz imprez międzynarodowych na anteny ogólnopolskie. Laureatka nagród telewizyjnych i branżowych. Oprócz pasji telewizyjnej, tworzy również artykuły do pism i portali branżowych. Absolwentka trzech kierunków humanistycznych, która zakochała się w rolnictwie. Prywatnie uwielbia wioski tematyczne.

yzwania na rynku mięsa
26 listopada 2020 godz. 14:00
Owoce, hit eksportowy?
Historia
Karolina Załuska
Ekspert ds. analiz sektora Food&Agro, Bank BNP Paribas

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Ogrodnictwo oraz studium podyplomowego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Od początku kariery zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z sektorem ogrodniczym. Wiele lat pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierując Wydziałem Produktów Ogrodniczych, Spółdzielczości i Grup Producentów Rolnych. Współautorka raportów i opracowań w zakresie sektora ogrodniczego oraz funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynku owoców i warzyw w Polsce. Przedstawiciel Polski w KE w zakresie ww. tematyki. Następnie jako Dyrektor Generalny Appolonia Sp. z o.o., współtworzyła konsorcjum oraz pierwsze Zrzeszenie Organizacji Producentów Owoców i Warzyw w Polsce. Od 2017 roku związana z sektorem bankowym jako ekspert ds. rolnictwa. Współautorka wielu raportów oraz komentarzy i komunikatów w zakresie ekonomii sektora rolno-spożywczego.

Historia
Dr hab.Bożena Nosecka
Ekspertka GUS w zakresie szacowania zbiorów warzyw w Polsce

Jest profesorem w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, gdzie piastuje stanowisko Kierownika Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa. Kieruje pracami zespołu opracowującego doroczne analizy dotyczące sytuacji na rynku owoców i warzyw.

Autorka wielu opracowań, artykułów i ekspertyz dotyczących problematyki polskiego, europejskiego i światowego ogrodnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przetwórstwa.

Historia
Witold Boguta
Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Jest ekspertem z zakresu wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw, grup producentów rolnych, spółdzielczości rolniczej.

W przeszłości był przewodniczącym Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, przewodniczącym Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw Porozumienia Rolniczego, a także wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Owocami i Warzywami – FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL).

Ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie.

Jest współautorem rządowego projektu ustawy o grupach producentów rolnych, a także autorem i współautorem ok. 40 podręczników, poradników i broszur oraz ponad 300 artykułów publikowanych w prasie ogrodniczej i rolniczej. Był prelegentem na wielu konferencjach branżowych oraz wykładowcą zapraszanym do prowadzenia setek szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi.

Piastuje funkcję członka Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Historia
Dominika Kozarzewska
Prezes Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody”

Jest Prezesem Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody”, członka Polish Berry Cooperative. To pierwszy w Polsce podmiot zrzeszający organizacje producentów borówki.

PBC prowadzi wspólnie marketing i sprzedaż owoców pod marką BerryGood, eksportując je na ponad 25 rynków na 4 kontynentach. Dominika Kozarzewska jest również Członkiem Zarządu Fundacji Promocji Polskiej Borówki.

wyzwania na rynku mięsa
2 grudnia 2020 godz. 14:00
Wyzwania na rynku mięsa
Historia
dr Magdalena Kowalewska
Ekspert ds. analiz sektora Food&Agro, Bank BNP Paribas

Analityk sektora rolno-spożywczego w BNP Paribas. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku ekonomia. Przed przejściem do BNP Paribas pracowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, komentarzy, analiz rynkowych, ekspertyz i komunikatów z zakresu ekonomii sektora rolno-spożywczego oraz zarządzania.

Historia
Aleksandra Porada
Lekarz weterynarii, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doradza Krajowej Radzie Drobiarstwa – największemu polskiemu mięsnemu związkowi branżowemu – w zakresie zdrowia i chorób drobiu, dobrostanu, bezpieczeństwa i jakości mięsa drobiowego, a także relacji handlowych z UE i państwami trzecimi.

Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z polską administracją państwową w obszarze weterynarii: zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, a także zdrowia publicznego. Pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoracie Weterynarii oraz Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W latach 2014-2016 piastowała stanowisko Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii.

Jest lekarzem weterynarii, ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a następnie studia podyplomowe, które dały jej tytuł specjalisty z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

Historia
Witold Choiński
Prezes Zarządu Związku Polskie Mięso

W roku 2018 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Wydziale Żywienia Człowieka i Konsumpcji.

W 2016 uzyskał dyplom MBA (EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) w Francuskim Instytucie Zarządzania, w Warszawie. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1998-2001 Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów. Prezesem Związku jest od 2005 roku.

Witold Choiński jest autorem wielu publikacji w obronie polskiego biznesu żywnościowego, a także dydaktyce i obronie polskiej wsi. Działa społecznie w wielu organizacjach pozarządowych na rzecz sektora żywnościowego i rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Działa aktywnie w obronie polskiej marki jak też rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat produktu lokalnego i regionalnego. Mając długoletnie doświadczenie dziennikarskie podtrzymuje ścisłą współpracę z mediami. Aktywnie działa na rzecz branży mięsnej, zwłaszcza jej konsolidacji, spójności i pozycji sektora w przemyśle żywnościowym. Jest członkiem założycielem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest współinicjatorem powołania Rady Dialogu Społecznego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od lat pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, jest Członkiem Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Członkiem Rady Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej. W latach 2015-2019 był członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

woda
9 grudnia 2020 godz 14:00
Woda i gleba w kontekście zmian klimatycznych
Historia
Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun

Profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Instytucie Nauk Ogrodniczych SGGW. Jest specjalistą w zakresie zarządzania ochrona środowiska oraz polityki ekologicznej. Zajmuje się integracją celów polityki ekologicznej do strategii rozwoju gospodarczego i systemów zarządzania przedsiębiorstw.

Od ponad 15 lat bada wpływ skutków zmiany klimatu na rolnictwo. W latach 2019 - 2020 kierował pracą grupy roboczej badającej możliwość osiągnięcia przez polskie rolnictwo neutralności klimatycznej. Trener w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Autor i współautor ponad 350 publikacji.

Aktywnie współpracuje z instytucjami publicznymi i biznesem. W latach 90. XX wieku był doradcą Ministra Finansów przy tworzeniu kryteriów ekologicznych przy wsparciu publicznym dla ubezpieczeń kredytów eksportowych. W latach 1998 – 2003 był doradcą Ministra Środowiska ds. integracji europejskiej, był współautorem polskiego stanowiska negocjacyjnego w obszarze Środowisko. Był doradcą Ministerstwa Gospodarki w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw „ciężkiej” chemii oraz KGHM. Wykonał ponad 150 audytów ekologicznych przedsiębiorstw. Obecnie współpracuje z Urzędem Miasta Warszawa jako doradca merytoryczny przy tworzeniu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawa na lata 2021 – 2024”.

Od wielu lat działa aktywnie w organizacjach pozarządowych, jest prezesem Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki. W 1994 roku współtworzył Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE), w latach 1994 – 1998 był dyrektorem CAN CEE. Współzałożyciel Koalicji Klimatycznej, polskich organizacji ekologicznej; od 2003 roku ekspert odpowiedzialny za prowadzenie Sekretariatu Koalicji Klimatycznej.

Historia
Jerzy Próchnicki
Członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego “ASAP”.

Ekspert w dziedzinie ochrony roślin i bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Aktualnie jest ekspertem Zespołu Naukowego CSO w Insignes Labs Sp. z o.o.

Jako wieloletni pracownik firmy Bayer specjalizującej się w produkcji m.in. środków ochrony roślin przeszedł wiele szczebli kariery, w ostatnich latach był odpowiedzialny za rozwój produktów i nowych technologii rolniczych w Polsce i w Krajach Nadbałtyckich. Był także współodpowiedzialny za bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin dla ludzi oraz środowiska.

We wcześniejszych latach zdobywał doświadczenie w hodowli zarodowej na terenie Dolnego Śląska jako kierownik zakładów hodowlanych, z odpowiedzialnością za produkcję zwierzęcą oraz za całość produkcji roślinnej (planowanie i prowadzenie prac uprawowych wraz ze zbiorem i sprzedażą płodów rolnych).

Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu na kierunku Zootechnika.

Doktoryzował się z zakresu ochrony i nawożenia pszenicy w Katedrze Uprawy Szczegółowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Autor i współautor oraz redaktor główny Poradnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Jest też współautorem i redaktorem głównym praktycznych szkoleń on-line z Rolnictwa Zrównoważonego w ASAP-Akademia.

Współtworzył Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR, 1995) oraz Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP (2014).

Od trzech kadencji jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia ASAP.

Historia
dr hab. inż. Tomasz Piskier
Politechnika Koszalińska

Pracownik naukowy, który od 30 lat umiejętnie łączy wnikliwość naukowca z pasją rolnika. Zainteresowania badawcze skupia głównie na bezorkowych i uproszczonych technologiach uprawy roli analizując zmiany środowiska glebowego oraz reakcję roślin. Ceniony za umiejętność kompleksowego spojrzenia na badany problem i wyciąganie syntetycznych wniosków. Propagator zrównoważonego rolnictwa umiejący w przystępny sposób przedstawiać problemy nowoczesnego rolnictwa.

yzwania na rynku mięsa
16 grudnia 2020 14:00
Przyszłość WPR - innowacje i wyzwania
Historia
Małgorzata Bojańczyk
Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego “ASAP”

To doświadczona ekspertka z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, legislacji, kontroli i skutecznym wdrażaniu projektów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.

Obecnie zarządza Stowarzyszeniem ASAP. Wcześniej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowała zadania z zakresu reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej oraz nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uczestniczyła w negocjacjach programowych i legislacyjnych z Komisją Europejską oraz w opracowaniu obecnej i przyszłej WPR (II filar – rozwój obszarów wiejskich).

Reprezentowała także Polskę jako ekspert narodowy w grupach i komitetach UE, w tym w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DG AGRI) Komisji Europejskiej.

Jest absolwentką studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a wcześniej studiów magisterskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Bonn w Niemczech.

Jest autorką kilku publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych na temat zarządzania i kontroli WPR.

Miłośniczka środowiska i zielonego stylu życia.

Historia
Paweł Wyrzykowski

Analityk sektora Food&Agri w Banku BNP Paribas. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia. Stypendysta European Masters Programme in Consumer Affairs na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w instytucjach sektora rolno-spożywczego. Przed przejściem do Banku BNP Paribas pracował w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, gdzie zajmował się analizą popytu na żywność. Autor lub współautor kilkunastu raportów i publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu komentarzy i komunikatów w zakresie ekonomii sektora rolno-spożywczego.

Historia
Barbara Baj Wójtowicz
pracownik naukowy Uniwersytetu w Oxfordzie badaczka i propagatorka zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i energetyce.

Ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie regeneratywnym, węglowym i ekologicznym. Założycielka kilku wielokrotnie nagradzanych konsorcjów badawczo wdrożeniowych rozwiązujących problemy rolnictwa w Polsce. Pracowała w międzynarodowych zespołach organizujących Światowy Kongres Agroleśnictwa w Montpellier w 2019 r. oraz Światowy kongres AgriVoltaics2020, a także jako wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa i członek Rady Lubelskiego Klastra Eko-Energetycznego. Jej wkład w popularyzację ekologicznych innowacji w rolnictwie i sektorze rolno – spożywczym był wielokrotnie nagradzany, zdobyła tytuł Osobowość Roku 2019 w Nauce.